Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

Autobus szynowy (szynobus) dwuczłonowy typu: DH-2

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-08
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Autobus szynowy (szynobus) dwuczłonowy typu: DH-2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch
Cena wywoławcza: 441 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: maszyny, maszyny
Zdjęcia:
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu

08-11-2016r. o godz. 11:00

40-074 Katowice, ul. Raciborska 58 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

PIERWSZA LICYTACJA

ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

 

1

Autobus szynowy (szynobus) dwuczłonowy typu: DH-2,

seria: SN 83, nr boczny: 004,

rok produkcji: 1982 po gruntownej modernizacji prowadzonej od 2009 r.

produkcji: DUEWAG,

identyfikator pojazdu kolejowego: SN83-004, Nr krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych EVN:

PL-STP-95-51-2-810-061-2,

PL-STP-95-51-2-810-060-4

 

1 szt.

 

588 700,00 *)

 

441 525,00 *)

*) do kwoty należy doliczyć podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w terminie ustalonym z komornikiem drogą telefoniczną pod nr tel.: 883 088 222. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Komornik po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod ww. nr telefonu udostępnia do wglądu operat szacunkowy (aktualną wycenę zajętych ruchomości) sporządzoną przez biegłego sądowego, a także szczegółową dokumentację fotograficzną zajętych ruchomości.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy uiścić najpóźniej do dnia 07.11.2016 r. na rachunek bankowy kancelarii komornika w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 15 10203668 0000 5102 0094 4140.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży: