Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Pierwsza licytacja nieruchomości KW OP1B/0005432/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-10 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: Pierwsza licytacja nieruchomości KW OP1B/0005432/4
Cena wywoławcza: 105 750,00
Opis:

                                                                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                                                                             nr KW OP1B/00005432/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-09-2019r. o godz.11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, położony w miejscowości Brzezina nr 27, Gmina Skarbimierz., na działce nr 217 a.m. 2 o powierzchni 0,3600 ha – na działce siedliskowej, po byłym gospodarstwie rolnym. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Budynki wzniesiono w systemie tradycyjnym w 1890 roku, które były remontowane – w stopniu podstawowym.  W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalno gospodarczy (w ok. 1/3 – mieszkalny), budynki gospodarcze - to była stodoła. Część mieszkalna znajduje się w parterze oraz na piętrze (poddasze). Wg deklaracji podatkowej, powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi Pu – 78,70 m,2, pozostałe budynki- 23,70 m2, stodoła – 167,10 m2.  Stan techniczno – użytkowy budynków  – do remontu. Stan techniczno użytkowy części mieszkalnej – średnie - w zakresie podstawowym. 
Wpisana w dziale III księgi wieczystej służebność osobista mieszkania wygasła  z uwagi na śmierć służebnika
( art.299 k.c)   
położonej: 49-300 Brzeg, Brzezina 27, 
 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: OP1B/00005432/4
 
Suma oszacowania wynosi 141 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
 105 750,00zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00zł. 
 
Rękojmię należy wpłacać na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.