Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00003051/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-25 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00003051/5
Cena wywoławcza: 389 000,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00003051/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-09-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  - budynku mieszkalnego z zabudowaniami gospodarczymi przeznaczonymi dla rolnictwa, położonego w miejscowości Szydłowice nr 112, Gmina Lubsza., na działce nr 344 a.m. 2 o powierzchni 0,1400 ha – na działce siedliskowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Budynki wzniesiono w systemie tradycyjnym : w 1890 roku – budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 100,00 m 2 i w roku 1928 – budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 121,00 m2 (powierzchnie przyjęto za zeznaniem podatkowym właściciela nieruchomości). Budynki te były remontowane – w latach ubiegłych -  w stopniu podstawowym.  Część mieszkalna znajduje się w parterze oraz na piętrze (poddasze).  
W skład wycenianej księgi wieczystej wchodzą także działki rolne, położone w Szydłowicach 
z arkusza mapy 1 :
- działka nr 29/2 o powierzchni 1,1400 ha (RIIIa – 0,3000 ha, RIIIb - ,4300 ha, RIVa – 0,4100 ha),
- działka nr 32 o powierzchni 2,3800 ha (RII – 0,0500 ha, RIIIa – 2,2800 ha, ŁIII – 0,0500 ha),
- działka nr 66 o powierzchni 0,160 ha (ŁIV),
- działka nr 67 o powierzchni 4,7900 ha (RII – 0,9400 ha, RIIIa – 1,9700 ha, RIIIb – 0,2700 ha, RIVa – 0,7100 ha, RIVb – 0,1100 ha, ŁIII – 0,6500 ha, ŁIV – 0,1400 ha).
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00003051/5
Suma oszacowania wynosi 583 000,00zł, ( w tym wartość służebności dożywocia 50 500,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   389 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 300,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2016r znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o ukształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016r poz.2052 ze zm) informuję, iż zgodnie z art. 2a ust.1 nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niz wymienione w ust.1 i ust 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust.3 pkt 2-4 , może nastąpić za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W związku z powyższym przystępujący do przetargu winni posiadać w dniu licytacji aktualne zaświadczenie potwierdzające status rolnika indywidualnego.