Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00037845/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-03-11 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00037845/5
Cena wywoławcza: 196 050,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  GKm 60/20
  
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00037845/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-03-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości -budynku handlowo-usługowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie ekonomicznej  miasta Brzeg, w  obrębie terenów zabudowy osiedlowej o dominującej funkcji budownictwa wielomieszkaniowego oraz usługowego. 
Przedmiotową nieruchomość stanowi wolnostojący, dwukondygnacyjny, o konstrukcji z pustaka betonowego oraz przeciętnym stanie technicznym, wybudowany 1993 roku, budynek usługowo-handlowy, zlokalizowany w obrębie kompleksu pawilonów usługowych, przy ulicy Chocimskiej w Brzegu. Lokal użytkowy stanowiący przedmiot wyceny położony jest w pierwszej linii zabudowy ulicy Skłodowskiej (nazwa ulicy zgodnie z Księgą Wieczystą), na terenie osiedla mieszkaniowego w Brzegu. Pawilon użytkowy  stanowi samodzielną nieruchomość zabudowaną. Powierzchnia użytkowa lokalu według KW – wynosi: 194,38m , występuje podstawowa dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej . Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej.
 położonej: 49-300 Brzeg, ul. Chocimska, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00037845/5.
 
Suma oszacowania wynosi 261 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi    196 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 140,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.