Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości KW OP1B/00026317/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-07-12 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości KW OP1B/00026317/5
Cena wywoławcza: 473 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Kmp 5/23
   
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00026317/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-07-2024r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58,odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości tj. : zabudowanej działki gruntu- w użytkowaniu wieczystym , położonej w Brzegu, przy ulicy Filozofów objętej Księgą wieczystą Kw OP1B/00026317/5, obejmującą działkę nr 211 - a.m. 4, o powierzchni – 0,6474 ha. Działka, położona jest na obrzeżach miasta Brzeg. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy – tereny magazynowo - usługowe. Na działce zlokalizowane są budynki wzniesione w latach 1987- 1988 : 
- Budynek magazynowo – usługowy o powierzchni zabudowy - 508,00 m2 i powierzchni użytkowej – 431,80 m2. Jest to budynek parterowy, o konstrukcji stalowej, obudowanej elementami żelbetowymi, ze stropodachem płaskim, krytym papą. Jest on podzielony na kilka boksów z oddzielnymi bramami stalowymi.
- Budynek byłej portierni o powierzchni zabudowy – 55,00 m2 i powierzchni użytkowej 43,10 m2. Jest to budynek parterowy, murowany, ze stropodachem płaskim, krytym papą.
Stan techniczno – użytkowy budynków – średni. 
Powierzchnia użytkowa budynków razem Pu = 474,90 m2 . 
Nie istnieje była stacja paliw – ujawniona w księdze wieczystej.
Na działce stwierdzono wzniesioną także inne zabudowania. Ponieważ obiekty te nie figurują na mapach, dokonano badania historii dokumentów geodezyjnych. Nie stwierdzono, aby kiedykolwiek dla obiektów tych wykonano mapy geodezyjne powykonawcze, stąd wniosek, iż nigdy nie zostały one zgłoszone do użytkowania, a więc są samowolą budowlaną i prawnie – nie istnieją. 
Działka jest stosunkowo duża i możliwe jest na niej wybudowanie nowych obiektów, zgodnych z funkcją określoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.
Położenie nieruchomości – na peryferiach powiatowego miasta Brzeg, uznać należy jako średnie.
należącej  do dłużnika: Artur Załucki
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Filozofów, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00026317/5
Suma oszacowania wynosi 631 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    473 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 100,00zł. 
 
 Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.