Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

Laptop ASUS 15 G29L000780 czarny z oprogramowaniem

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-05-29 godz. 14:00
Przedmiot sprzedaży: Laptop ASUS 15 G29L000780 czarny z oprogramowaniem
Cena wywoławcza: 100,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI  Km 246/18
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-05-2019r. o godz. 14:00  w lokalu:
49-300 Brzeg, Ul. Sucharskiego 5/6
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
Lp. Nazwa ruchomości                                                                        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Laptop ASUS model15G29L000780-czarny z oprogramowaniem 
Vindows,X16-96078                                                                                     1 [szt.]                          200,00      100,00
2. Wieża Stereo Philips system MCM 1250 w kolorze 
czarnym                                                                                                          1 [szt.]                          100,00      50,00
3. Telewizor LCD Samsung 42 " kolor czarny                                                 1 [szt.]                          200,00      100,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię należy wpłacać na rachunek bankowy:  ING Bank Śląski S.A.
nr.: 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika