Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

Samowar mosiężny

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-06-18 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: Samowar mosiężny
Cena wywoławcza: 75,00
Opis:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI KM 883/16
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-06-2019r. o godz. 12:00  w lokalu:
90-114 Łódź, ul. H.Sienkiewicza 39/10
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________
 
Lp. Nazwa ruchomości                                                  Ilość                            Wartość szacunkowa              Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Samowar mosiężny cena za 1 sztukę 50 zł                 3 [szt.]                                 150,00*)                              75,00
2. Maszyna do pisania GF Grosser przedwojenna             1 [szt.]                               50,00                               25,00
3. Segment drewniany ciemnobrązowy przeszklony z 
szufladami                                                                          1 [szt.]                                200,00                             100,00
4. Stolik ozdobny z lat trzydziestych, drewnolity                 1 [szt.]                                 30,00                              15,00
5. Lodówka Ariston Inox dwukomorowa                              1 [szt.]                               100,00                               50,00
6. Mikrofalówka LG INOX                                                    1 [szt.]                                 40,00                               20,00
7. Kocioł metalowy przedwojenny                                        1 [szt.]                               150,00                              75,00
8. Kufer drewniany przedwojenny                                         1 [szt.]                              100,00                               50,00
9. Lodówka Mini, chłodziarka do piwa Elta                           1 [szt.]                                 50,00                              25,00
10. Niszczarka do papieru Rexel                                           1 [szt.]                                50,00                              25,00
11. Komplet mebli - sofa, 4 krzesła                                        1 [szt.]                              300,00                             150,00
12. Kufer drewniany, ciemnobrązowy oklejony blachą 
stalową                                                                                   1 [szt.]                            40,00                                20,00
13. Kufer drewniany jasnobrązowy                                        1 [szt.]                            40,00                               20,00
14. Toaletka drewniana, przedwojenna z lustrem                  1 [szt.]                           30,00                               15,00
15. Komplet mebli - komoda, szafka z witryną                       1 [szt.]                          200,00                           100,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
  *) cena za sztukę
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się ,jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługje wierzytelność o watości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się- w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, a drugim przypadku-do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię należy wpłacać na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.
nr.: 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.