Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

Stół konferencyjny

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-01 godz. 13:30
Przedmiot sprzedaży: Stół konferencyjny
Cena wywoławcza: 300,00
Opis:

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI  Km1227/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-07-2019 r. o godz. 13:30 pod adresem:
49-300 Brzeg, ul. Starobrzeska 67
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                                                        Ilość           Wartość szacunkowa                                  Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. stół konferencyjny drewniany                                                             1 [szt.]                       600,00                                              300,00**
2. biurko drewniane brązowe                                                                  1 [szt.]                       600,00                                              300,00**
3. szafa drewniana przeszklona                                                              1 [szt.]                       300,00                                              150,00**
4. monitor komputerowy czarny SAMSUNG (
uszkodzony)                                                                                            1 [szt.]                        20,00                                               10,00**
5. monitor komputerowy szary                                                                1 [szt.]                          8,00                                                 4,00**
6. regał drewniany jasnobrązowy IKEA                                                   1 [szt.]                        80,00                                                40,00**
7. serwer komputerowy /niesprawny/                                                      1 [szt.]                      100,00                                                50,00**
8. grzejnik wolnostojący                                                                           1 [szt.]                       40,00                                                 20,00**
___________________________________________________________________________________________________________________
**kwota zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
Zastępca Komornika Sądowego
Asesor komorniczy  Mateusz Dobrakowski
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT