Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

Maszyny i Urządzenia do obróbki drewna

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-09 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: Maszyny i Urządzenia do obróbki drewna
Opis:

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2019r. o godz. 10:30 w lokalu:

49-313 Kościerzyce, Kościerzyce 100 a

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości                                                        Ilość                                                                                    Wartość szacunkowa                                                                                                             Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Tokarka WATUM kłowa uniwersalna do metalu TPC

40x750, rok produkcji:1962                                               1 [szt.]                                                                                    3  500,00 **)                                                                                                                          2 625,00

2. Maszyna do obróbki drewna Grubościówka " MARTIN"

szerokośc robocza 630 mm                                              1 [szt.]                                                                                    4 840,00 **)                                                                                                                             3 630,00

3. Szlifierka taśmowa do drewna CLS/S/1000 szerokość

robocza 1000mm                                                               1 [szt.]                                                                                   11  620,00 **)                                                                                                                          8 715,00

4. Wyrówniarka, Strugarka do drewna VEB GOHOMA FA-300

rok prod. 1973                                                                   1 [szt.]                                                                                     2  410,00 **)                                                                                                                           1 807,50

5. Wyciąg do trocin "TECHNOLOGIS DUST

COLLECTOR"                                                                   1 [szt.]                                                                                          570,00 **)                                                                                                                                 427,50

6. Piła tarczowa "K2Wadowice" rok prod. 1969            1 [szt.]                                                                                      2  100,00 **)                                                                                                                           1 575,00

7. PIła taśmowa do metalu "BERNARDO" typu BS-260G

rok prod. 2010                                                                 1 [szt.]                                                                                         1  850,00 **)                                                                                                                           1 387,50

8. Prasa hudrauliczna do klejenia drewna wraz z napędem

hydraulicznym BS 2606                                                1 [szt.]                                                                                           3  920,00 **)                                                                                                                          2 940,00

9. Wyciąg -pochłaniacz do pyłów z czterema w

orkami                                                                             1 [szt.]                                                                                         1  230,00 **)                                                                                                                                922,50

10. Spawarka "MIGOMAT EINHELL" + butla z argonem +

butla z CO2 rok prod. 2008                                          1 [szt.]                                                                                                660,00 **)                                                                                                                                495,00

11. Giętarka elektryczna do rur i prętów                     1 [szt.]                                                                                                950,00 **)                                                                                                                               712,50

12. Szlifierka stołowa dwutarczowa 3-fazowa            1 [szt.]                                                                                                100,00 **)                                                                                                                                75,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.