Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00028456/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-08-20 godz. 14:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00028456/5
Cena wywoławcza: 23 350,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00028456/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-08-2019r. o godz.14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 22/100 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  niezabudowanej, to jest  – działek gruntu będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Brzegu, przy ul. Kombatantów. 
Są to działki nr 125/12, 125/13 oraz 125/14, a.m. 6. o powierzchniach – odpowiednio : 0,1304, 0,0694 i 0,0474 ha. Razem powierzchnia działek P = 2  474 m2. 
Pierwsza z działek wykazana jest jako droga, pozostałe – jako tereny przemysłowe.
Działki te zbyte zostały , w udziałach – w częściach niewydzielonych, właścicielom przyległych nieruchomości, aby umożliwić im prawidłowe użytkowanie i dojazd do ich posesji. 
Wyceniany udział w nieruchomości w wysokości 22/100 części, przypadający na właścicieli  umożliwia prawidłowe korzystanie z nieruchomości zabudowanej dłużników, położonej na działkach położonych w Brzegu, przy ul. Kombatantów 1, tj.na działkach nr 125/24 i 125/25 a.m. 6.
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW OP1B/00028456/5
 
Suma oszacowania udziału 22/100 wynosi 35 000,00zł, zaś cena wywołania udziału 22/100 jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    23 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 500,00zł.
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.